Uudised ja teated

« Tagasi

Tallinna halduskohtu otsus kaebuste Hiiu maavanema 20.06.2016 korralduse „Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine“ tühistamiseks rahuldamata jätmise kohta

25.11.2016 tegi Tallinna halduskohus otsuse jätta MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste valla ja 9 eraisiku kaebused Hiiu maavanema 20.06.2016 korralduse nr 1-1/2016/114 „Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine" tühistamiseks rahuldamata.

Kohus leidis, et maakonnaplaneering on nõuetekohaselt kooskõlastatud, planeeringul on nõutav Rahandusministeeriumi heakskiit, et planeeringu kehtestamine on olnud seaduslik ja avalikest huvidest kantud ning et tuuleenergia kui taastuvenergia arendamine Hiiumaa rannikuvetes järgib nii üleriigilistes kui ka kohalikes arengudokumentides fikseeritud põhimõtteid. Kohus leidis, et isegi kui vastaks tõele kõigi kaebajate väide, et suur osa Hiiumaa elanikest tuuleparke Hiiumaa ümbrusesse ei soovi, ei tähendaks see seda, et tuulikuparkide rajamine ei oleks avalikes huvides.

Kohus leidis, et kaebajate tuginemine 2009. a petitsioonile ei ole korrektne. Petitsiooni koostamine ja allkirjade kogumine leidis aset 2009. aastal, s.o enne maakonnaplaneeringu algatamist, ja oli ajendatud konkreetsest tuulepargi projektist. Kuna õiguslik ja sotsiaalne olukord on vahepeal muutunud, ei ole kohtu hinnangul enam korrektne tugineda 2009. a kogutud allkirjadele, demonstreerimaks sellega üldsuse vastuseisu maakonnaplaneeringule.

Kohus oli seisukohal, et Hiiumaa elanikel puudub õigus vaidlustada maakonnaplaneeringut oma subjektiivsete õiguste kaitseks, kuna maakonnaplaneeringu alusel tuulikuid ei püstitata ning ei ole veel teada võimalike häiringute olemus ja intensiivsus. Lõplikult ei ole veel otsustatud tuulikute arv, suurus ega nende paiknemine, sh tuuleparkide tööks vajalike kaablite asukoht. Subjektiivsete õiguste rikkumist peab olema võimalik hinnata, see aga eeldab teavet tuulikute tekitatava müra, kõrguse ja paiknemise kohta. Sellist infot aga veel ei ole.

Kohus oli seisukohal, et pelgalt visuaalse loodusilme muutmine ei ole piisav alus, et kinnitada õiguse riivet tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale.

Maakonnaplaneering on strateegiline dokument, mille ülesandeks on planeeringuala arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandes on selgelt viidatud, et võimalike tuuleenergia tootmise alade projekteerimise käigus tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine (KMH) iga rajatava tuulikupargi osas eraldi ning on toodud loetelu nõuetest, mida vastava KMH läbiviimisel tuleb arvestada. Tuleb teostada täiendavad uuringud, näiteks Natura hindamine, uuringud linnustiku rännete kohta tuuleparkide piirkonnas jne. Tuuleparkide rajamine maakonnaplaneeringu järgi saab toimuda alles siis, kui vastavad keskkonnamõjud on hinnatud ja kaalutud. Keskkonnamõjude väljaselgitamine sellisel moel, nagu soovivad kaebajad, ei pruugi olla otstarbekas ega ka võimalik. Uuringute läbiviimine on võimalik alles siis, kui on teada, kuhu täpselt, kui palju ja millistele parameetritele vastavaid (kui kõrged, millise võimsusega jne) tuulikuid ehitatakse. Aluse edasiste uuringute läbiviimiseks annabki maakonnaplaneering ning kui maakonnaplaneering tühistada, valitseks ebaselgus, milliseid merealasid ja mida tuleks täiendavalt uurida.

Kohus leidis, et  maakonnaplaneeringu koostamisel on vajalikul määral silmas peetud  keskkonnakaitselisi nõudeid ning et KSH aruande koostamisel on järgitud Natura hindamise juhendmaterjale ja põhimõtteid.

KSH erisuste regulatsioon Natura 2000 võrgustiku alal tähendab seda, et kehtestatav planeering ei tohi ohustada Natura alade terviklikkust ega kaitse-eesmärki. Selline olukord, kui mõju Natura 2000 aladele hinnatakse alles tervikliku informatsiooni olemasolul, on kooskõlas looduskeskkonna ja Natura 2000 alade kaitse eesmärgiga.

KSH aruandest nähtub, et maakonnaplaneeringu elluviimisega ettenähtavat ebasoodsat mõju Natura 2000 aladele ei kaasne.

Kohus leidis ka, et maakonnaplaneering arvestab Apollo madaliku võimaliku kaitse alla võtmisega, lubades nimetatud alal arendustegevust üksnes juhul, kui see ei kujuta keskkonnale ohtu.

Tallinna halduskohtu 25.11.2016 otsus on leitav http://hiiu.maavalitsus.ee/kohtuasjad

Samal teemal http://www.tuuleenergia.ee/2016/11/kohus-ei-tuhistanud-hiiu-merealade-planeeringut/