Uudised ja teated

Keskkonnaministeerium teatab Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest

Nelja Energia AS (registrikood 11183009) soovib elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumere tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandatav tuulikute arv on u 166 (oleneb tuuliku nimivõimsusest). Tuulikute omavaheline kaugus on umbes 1 km. Kavandatava tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km kaugusel asuvad merealad.

Arendaja esitas 23.03.2006 Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse. Keskkonnaministeerium algatas vee erikasutusloa taotluse menetluse käigus 05.05.2006 otsusega nr 11-17/3873-2 keskkonnamõju hindamise. Vee erikasutusloa taotluse menetlus on peatatud kuni KMH aruande heakskiitmiseni.

Arendaja esitas 15.04.2010 hoonestusloa taotluse Eesti Vabariigi Valitsusele. Hoonestusluba annab 50 aastaks õiguse koormata merepõhja avameretuulikutega. Hoonestusloa taotluse menetlus on peatatud kuni KMH aruande heakskiitmiseni.

KMH osapooled on
1) arendaja on Nelja Energia AS (Regati pst 1, 11911 Tallinn), kontaktisik on Siim Paist, tel 639 6610, siim.paist@neljaenergia.ee;
2) KMH juhtekspert on Skepast&Puhkim OÜ (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik Hendrik Puhkim, tel 698 8352, hendrik.puhkim@skpk.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium, keskkonnaministeerium@envir.ee.

KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 10.03.2017. a
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, e-post kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel http://www.envir.ee/et/merekeskkonna-kaitse-teated;
3) Skepast&Puhkim kontoris aadressil Laki 34, Tallinn, IV korrus või koduleheküljel http://skpk.ee/uudised/;
4) Nelja Energia AS koduleheküljel: http://www.hiiumeretuulepark.ee

KMH aruande avalikud arutelud toimuvad
1. 8. märtsil 2017. a kell 16 Kärdla kultuurikeskuses Rookopli tänav 18, Kärdla linn, Hiiu vald
2. 9. märtsil 2017. a kell 15 Keskkonnaministeeriumi I korruse nõupidamiste ruumis aadressil
Narva mnt 7a, Tallinn.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 10. märtsini 2017. a.