Surma registreerimine

3.09.15

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Surma registreerimise avaldus esitatakse perekonnaseisuasutusele  seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus).

Kestvus

Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.

 

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.

Hind

 Riigilõivuvaba

Õigusaktid

Vastutaja

Viiu-Marie Fürstenberg  viiu-marie.furstenberg@hiiu.maavalitsus.ee, tel 4636064, 53080295

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud
Vajalik isiklik kohaletulek
 
Aadress: Kärdla linn, Leigri väljak 5, tuba 114 (asendus 127)
Vastuvõtuajad
 

Vajaminevad dokumendid

Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
Arstlik surmateatis
Avaldaja isikut tõendav dokument
 
Võimalusel esitatakse surnu abielu tõendav dokument.

 

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

 

Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
 

Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

 

Esmane surmatõend on avaldajale tasuta.

 

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

Surmatõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku surmakande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

 

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Viide