Sotsiaalteenuste, muu abi kvaliteedi ning sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

16.02.14

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:
kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist

 1. lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust.
 2. teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse alusel
  Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.

Seaduslik alus

Sotsiaalhoolekande seadus § 7 lg 2, § 38

 

Vajalikud sammud

Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:
 

Järelevalve kava koostamine;

 • kontrollitoimingute tegemine;
 • akti projekti koostamine;
 • teenuse osutaja vastuse nõudmine;
 • akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;
 • vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 • kontrollitoimingute tegemine;
 • akti koostamine

Tulemus

 1.   Järelevalve akt, milles sisalduvad:

 • kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
 • ettepanekute ja soovituste kirjeldused;
 • tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad

 2.   Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele

 

Kontakt:

Aasa Saarna

Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaaltöö alal

E-post: aasa.saarna@hiiu.maavalitsus.ee

Tel: 463 6047

kabinet 132, Leigri väljak 5, Kärdla