22.08.16

Maakonnaplaneeringu koostamine

Vabariigi valitsus algatas 18.07.2013 oma korraldusega nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine" uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades. https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi veebilehel avalikustatud lähteseisukohtadest: https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf

 

Hiiu maakonnaplaneeringus käsitletakse Hiiu maakonda, vajadusel vaadeldakse mõjusid merele. Maakonnaplaneeringu ülesanneteks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklikke ja kohalikke huve ning vajadusi. Hiiu maakonna jaoks on olulisemateks teemadeks maakonna energeetilise sõltumatuse ja varustuskindluse suurendamine, elektrivõrkude kaasajastamine, kõrgepinge ringliini rajamine, teedevõrgu ja ühistranspordivõrgu kaasajastamine, kergliiklusteede paiknemine, tõmbekeskuste ja toimepiirkondade määratlemine.
 

Mõjude hindamiseks algatatakse paralleelselt planeeringuga ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
 

Planeeringu koostamisel aitab Euroopa trendide ja poliitikate analüüs täpsustada kohalikke strateegilisi valikuid. Peamiselt tegeletakse nende trendide ja poliitikatega, millel on väljund maakonna ruumilisele struktuurile nagu taastuvenergeetika, kliimamuutused vms.
 

Sisendi maakonnaplaneeringusse annavad ka üldplaneeringud, eelkõige need aspektid, millele on omavalitsuste piire ületav mõju, samuti seosed naabermaakondadega.
 

Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajalise ruumilise arengu kavandamine. Seetõttu juhindutakse planeeringu koostamisel koostöö ja avalikkuse põhimõtetest. Protsessi kaasatakse kohalikke omavalitsusi, ministeeriume ja regionaalseid ameteid ning kõiki neid, keda maakonna areng huvitab. Maakonnaplaneeringu koostamiseks moodustatakse juhtrühm, olulisemate teemade osas vajadusel ka töörühmad, kuhu kaasatakse nii kohaliku kui riigi tasandi institutsioone.
Maakonnaplaneeringu koostamist koordineerib Hiiu Maavalitsus. Planeeringu eeldatav vastuvõtmine maavanema poolt toimub 2015. aastal. Planeeringu menetlemise käigus korraldatakse avalikke arutelusid, millest kõiki osapooli teavitatakse eelnevalt meedias.
 

Algatus- ja menentlusdokumendid

Statistikaameti infopäev 12.11.2014

 

 

« Tagasi

2013-09-27-Seisukohad-Maanteeamet.pdf

2013-09-27-Seisukohad-Maanteeamet.pdf

Lisas TÕNIS ALJAS, 2.03.14 12:27
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Kommentaare

Versioon 1.0

Viimati uuendas TÕNIS ALJAS
2.03.14 12:27
Staatus: Kinnitatud
Lae alla (32,2k) Get URL or WebDAV URL.
Versiooni ajalugu
Versioon Kuupäev Suurus  
1.0 2.03.14 12:27 32,2k