22.08.16

Maakonnaplaneeringu koostamine

Vabariigi valitsus algatas 18.07.2013 oma korraldusega nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine" uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades. https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi veebilehel avalikustatud lähteseisukohtadest: https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf

 

Hiiu maakonnaplaneeringus käsitletakse Hiiu maakonda, vajadusel vaadeldakse mõjusid merele. Maakonnaplaneeringu ülesanneteks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklikke ja kohalikke huve ning vajadusi. Hiiu maakonna jaoks on olulisemateks teemadeks maakonna energeetilise sõltumatuse ja varustuskindluse suurendamine, elektrivõrkude kaasajastamine, kõrgepinge ringliini rajamine, teedevõrgu ja ühistranspordivõrgu kaasajastamine, kergliiklusteede paiknemine, tõmbekeskuste ja toimepiirkondade määratlemine.
 

Mõjude hindamiseks algatatakse paralleelselt planeeringuga ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
 

Planeeringu koostamisel aitab Euroopa trendide ja poliitikate analüüs täpsustada kohalikke strateegilisi valikuid. Peamiselt tegeletakse nende trendide ja poliitikatega, millel on väljund maakonna ruumilisele struktuurile nagu taastuvenergeetika, kliimamuutused vms.
 

Sisendi maakonnaplaneeringusse annavad ka üldplaneeringud, eelkõige need aspektid, millele on omavalitsuste piire ületav mõju, samuti seosed naabermaakondadega.
 

Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajalise ruumilise arengu kavandamine. Seetõttu juhindutakse planeeringu koostamisel koostöö ja avalikkuse põhimõtetest. Protsessi kaasatakse kohalikke omavalitsusi, ministeeriume ja regionaalseid ameteid ning kõiki neid, keda maakonna areng huvitab. Maakonnaplaneeringu koostamiseks moodustatakse juhtrühm, olulisemate teemade osas vajadusel ka töörühmad, kuhu kaasatakse nii kohaliku kui riigi tasandi institutsioone.
Maakonnaplaneeringu koostamist koordineerib Hiiu Maavalitsus. Planeeringu eeldatav vastuvõtmine maavanema poolt toimub 2015. aastal. Planeeringu menetlemise käigus korraldatakse avalikke arutelusid, millest kõiki osapooli teavitatakse eelnevalt meedias.
 

Algatus- ja menentlusdokumendid

Statistikaameti infopäev 12.11.2014

 

 

Maakonnaplaneering

Dokumenti
Näitan: 34 tulemust.
Elemente lehe kohta 50
of 1
Nimi
2013-08-28-Juhtruhm-Muinsuskaitseamet.pdf
2013-09-04-Seisukohad-Maaamet.pdf
2013-09-10-Seisukohad-Keskkonnaamet.pdf
2013-09-12-Ettepanekud-Muinsuskaitseamet.pdf
2013-09-24-Juhtruhm-ja-seisukohad-Elektrilevi.pdf
2013-09-24-juhtruhm-PPA.pdf
2013-09-25-Juhtrühm-Kardla.pdf
2013-09-25-juhtruhm-Pollumajandusmin.pdf
2013-09-27-Seisukohad-Maanteeamet.pdf
2013-10-01-Juhtruhm-Laane-MV.pdf
2013-10-01-juhtruhm-Puhalepa.pdf
2013-10-07-Seisukohad-Emmaste.pdf
2013-10-07-Seisukohad-Haridus-ja-TeadusMin.pdf
2013-11-01- Juhtruhm-sisend-Saare.pdf
2013 11 18 Korgessaare juhtruhm.pdf
2013 11 19 Kaina juhtruhm.pdf
2013 11 27 Korraldus Juhtruhm.pdf
2014 01 29 Käina valla ettepanekud lähteülesandele.pdf
2014 02 06 Seisukohtade küsimine KSH programmi eelnõule.pdf
2014 02 25 seisukohad Pühalepa vald KSH programmi eelnõu.pdf
2014 02 26 seisukohad Keskkonnaamet KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 03 seisukohad Maanteeamet KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 03 seisukohad Põllumajandusministeerium KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 06 seisukohad Politsei-ja piirivalveamet KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 06 seisukohad SIM KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 07 seisukohad Emmaste VV KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 07 seisukohad Tehnilise järelvalve amet KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 10 seisukohad Elektrilevi.pdf
2014 03 11 seisukohad Keskkonnaministeerium KSH programmi eelnõu.pdf
2014 03 12 seisukohad MKM KSH programmi eelnõu_keiu.pdf
2014 03 13 seisukohad MKM KSH programmi eelnõu_taivo.pdf
2014 03 19 Lääne päästekeskuse lähtetingimused.pdf
2014 03 20 juhtrühm Päästeamet.pdf
2014 04 28 Põllumajandusamet juhtrühm.pdf
Näitan: 34 tulemust.
Elemente lehe kohta 50
of 1