Kohtuasjad

29.11.16
25.11.2016 Tallinna halduskohtu otsus MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste valla, Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami, Igor Prigoda, Tiina Saksa, Paap Kõlari, Jane Tõnuristi, Andres Kuriku ja Elen Kuriku kaebuste Hiiu maavanema 20.06.2016 korralduse nr 1-1/2016/114 „Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine" tühistamiseks rahuldamata jätmise kohta.
31.10.17

Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2320 Gunnar Augi, Vahur Lauri, Inge Taltsi ja MTÜ Hiiu Tuul kaebuse Hiiu maavanema 14.08.2015 korralduse nr 1-1/2015/140 „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika" kehtestamine" tühistamiseks rahuldamata jätmise kohta.

31.10.17

Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2322 Emmaste valla kaebuse Hiiu maavanema 14.08.2015 korralduse nr 1-1/2015/140 „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika" kehtestamine" tühistamiseks rahuldamata jätmise kohta.

 

31.10.17

30.10.2017 Tallinna Ringkonnakohtu otsus jätta MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste (Hiiumaa) valla ning Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda apellatsioonkaebused Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kehtestamise korralduse tühistamiseks rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 25.11.2016 otsus  muutmata.