Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programm toetab kogukonna liikmete koolitamist, kohaliku arengu kavandamist, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist ning elukeskkonna parandamist.

2017 aastal saab toetust taotleda kahe meetme kaudu:

·         Meede 1 Kogukonna areng

·         Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. 

Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.

Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

Meetmeid viiakse ellu kaks korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Taotluse esitamise tähtpäev kevadises taotlusvoorus on 3. aprill ja sügiseses taotlusvoorus 2. oktoober.

Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot.

Taotluste sügisvooru esitamise tähtaeg on 2. oktoober 2017 kell 16.30.

Taotlused esitada Hiiu Maavalitsusele.  Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata digiallkirjastatult aadressil kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel aadressile Leigri v 5, 92401 Kärdla (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.10.2017).

 

Taotlusvormid:

Kogukonna areng (meede 1)

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2)

 

 


Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee või 

Kaja Sõrmus 460 6060; 50 52 998; kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee


Sisuline, taotluse koostamise abi: Kaja Hiis-Rinne 5886 4454; kaja@tuuru.edu.ee.