Järelevalve kohalike omavalitsuste õigusaktide üle

Maavanema järelevalvepädevuse kohalike omavalitsuste tegevuse üle määratleb Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 85.

 
Maavanemal on õigus teha järelevalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste haldusaktide õiguspärasuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ka kohalike omavalitsuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.
 
Maavanemal on õigus nõuda omavalitsustelt jõustunud õigusaktide ärakirju, mis tuleb esitada seitsme päeva jooksul. Kui maavanem leiab, et omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta teha omavalitsusüksusele kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja. Kui omavalitsus seda ei tee, võib maavanem pöörduda protestiga halduskohtusse. Seadused sätestavad tähtajad, mille jooksul tuleb omavalitsusel ja maavanemal ülalnimetatud toimingud teha.
 
Maavanem võib ka pöörduda kohaliku omavalitsuse õigusakti seadusele vastavuse kontrollimiseks õiguskantsleri poole ning riigivara kasutamise kontrollimiseks Riigikontrolli poole.
 

Järelevalve algatamine

Tavaliselt algatab maavanem järelevalve talle esitatud kaebuse alusel. Kaevata saab kohaliku omavalitsuse  jõustunud haldusakti või akti andmata jätmise peale. Kaebus peab sisaldama põhjendusi, kuidas nimetatud akt või akti andmata jätmine rikub avalikku huvi ja miks see ei ole kaebaja arvamuse kohaselt seaduslik. Kaebus tuleb saata Hiiu Maavalisusele, postiaadress Leigri väljak 5, 92401 Kärdla .
 
Järelevalve algatamisel on maavanemal kaalutlusõigus, st olenevalt asjaoludest võidakse järelevalvemenetlus jätta algatamata.
 
Maavanemal on õigus algatada järelevalvemenetlus ka juhtudel, kui kaebust esitatud ei ole.
Vabariigi Valitsuse seadus: § 84 punkt 10 ja § 85;
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus: § 66 lõige 1.
 

Kontakt:

Piret Sedrik
Maasekretär
E-posti: piret.sedrik@hiiu.maavalitsus.ee
Tel: 463 6040
Kabinet: 209, Leigri välja 5, Kärdla