Merealade maakonnaplaneering

15.09.16

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsus 11.10.2012 korraldusega nr 441. Korraldusega tehti Hiiu maavanemale ülesandeks Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ning planeeringu koostamise korraldamine territoriaalmere välispiirini. 

 

Hiiu maavanem algatas 23.10.2012 korraldusega nr 155 „Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" maakonnaplaneeringu KSH.

 

Planeeringu koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Maakonnaplaneering on vastu võetud  21.11.2014 maavanema korraldusega nr 1-1/2014/212 „Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu vastuvõtmine"  ja suunatud avalikule väljapanekule. 

 

Maakonnaplaneeringu avalik väljapanek toimus 02.12.2014 kuni 06.01.2015. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimus 10.02.2015.

 

Keskkonnaamet kiitis KSH aruande heaks 25.03.2015. 

 

Maakonnaplaneering on kehtestatud Hiiu maavanema 20.06.2016 korraldusega nr 1-1/2016/114 „Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine"

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk oli avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused. Mereala kasutatakse erinevatel traditsioonilistel viisidel, millest olulisemad on laevatransport, torujuhtmed ja kaablid, jääteed, maavarade kaevandamine, agarikupüük, kalapüük, rekreatsioon jne. Viimasel ajal on tõusnud huvi mereala kasutamiseks uutel otstarvetel, näiteks tuuleenergeetika, laineenergeetika ja vesiviljeluse arendamiseks. Mereala planeerimise eesmärk on uute ja traditsiooniliste kasutusviiside merealale paigutamine nii, et erinevad tegevused ei satuks omavahel konflikti ning ühtlasi oleks tagatud ka looduskeskkonna hea seisundi säilimine. 

 
Planeeringu koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Planeeringu koostamise ajal on kogu informatsioon saadaval planeeringuportaalis http://hiiumeri.artes.ee.

Merealade maakonnaplaneering

Dokumenti
Näitan: 7 tulemust.
Elemente lehe kohta 50
of 1
« Tagasi

_Hiiumaa_virtuaalne_maastikumudel_2.png

_Hiiumaa_virtuaalne_maastikumudel_2.png

Lisas TÕNIS ALJAS, 20.06.16 9:52
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Kommentaare

Versioon 1.0

Viimati uuendas TÕNIS ALJAS
20.06.16 9:52
Staatus: Kinnitatud
Lae alla (41,2k) Get URL or WebDAV URL.
Versiooni ajalugu
Versioon Kuupäev Suurus  
1.0 20.06.16 9:52 41,2k

10.02.2015. toimus Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu

26.02.15

  

 

Planeeringu on kooskõlastanud 16 ministeeriumit, ametkonda, omavalitsust ja naabermaakonda, planeeringut ei kooskõlastanud Käina ja Emmaste Vallavolikogud.
 
Kuna tulenevalt planeerimisseaduse § 17 lg 4 saab lugeda planeeringu kooskõlastatuks kui ei ole tuvastatud vastuolu seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusakti või kehtestatud planeeringuga vaatamata sellele, et planeeringu kohta on esitatud teisi ettepanekuid ja vastuväiteid, võeti planeering vastu 21.11.2014 Hiiu Maavanema korraldusega nr 1-1/2014/212. Planeeringu avalik väljapanek toimus 02.12.2014-6.01.2015. Avaliku väljapaneku jooksul laekus 13 kirja, kus oli kokku ligikaudu 60 ettepanekut ja vastuväidet.
 
Planeeringu avalikul arutelul anti ülevaade planeerimise ja KSH protsessist, avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekutest ning vastuväidetest, esitati seisukohad ettepanekute ja vastuväidete arvestamise või mitte arvestamise kohta. Täiendavaid selgitusi jagasid vastavate valdkondade eksperdid. Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud, millega maavalitsus on nõustunud, on kantud planeeringusse ja KSH aruandesse. Avalikul väljapaneku jooksul laekunud ettepanekud ja Hiiu Maavalitsuse vastuseid on leitavad http://hiiumeri.artes.ee.
 
Järgmise sammuna saadetakse KSH aruanne heakskiitmiseks Keskkonnaametile. Kui KSH aruanne on saanud Keskkonnaametilt heakskiidu, saadetakse see koos planeeringuga Siseministeeriumisse, kes teostab järelevalvet maakonnaplaneeringute üle. Planeeringuseadusest tulenevalt esitab maavanem järelevalve teostajale planeeringu ja selle KSH aruande koos informatsiooniga arvestamata jäänud ettepanekute ja vastuväidete kohta. Edasi menetleb ning kujundab oma seiskoha esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas Siseministeerium.
 
Toimetaja: URVE PILL

Merealade teemaplaneering