Veemajanduskavad 2015-2021 avalik väljapanek

15.05.15
Veemajanduskavade, veemajanduskavade meetmeprogrammide ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade avalik väljapanek
 
Keskkonnaministeeriumi korraldamisel on koostamisel kolm olulist Eesti vete kaitse ja majandamisega seotud strateegilist dokumenti - Eesti vesikondade veemajanduskavad, veemajanduskavade meetmeprogrammid ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad perioodiks 2015-2021.
 
Veemajanduskava on vee kaitse ja kasutamise strateegia, mille üldeesmärgiks on Eesti pinna- ja põhjavee hea (looduslik) seisund. Veemajanduskava meetmeprogramm sisaldab tegevuste loetelu selle eesmärgi saavutamiseks.
 
Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava on tegevuskava üleujutusest tulenevate kahjude (inimese tervisele, varale, looduskeskkonnale, majandustegevusele ja kultuuripärandile) ennetamiseks ja vältimiseks.
 
Käesolevaks ajaks on valminud ja avalikule väljapanekule pandud eelnimetatud kavade eelnõud. Veemajanduskavade, veemajanduskavade meetmeprogrammide ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade avalik väljapanek toimub 01.05.2015 – 31.10.2015. Avaliku väljapaneku kestel toimuvad vesikondades kavade avalikud arutelud, millest teavitatakse eraldi.
 
Kavade eelnõudega on võimalik tutvuda Hiiu Maavalitsuses (Leigri väljak 5, Kärdla, arengu- ja planeeringuosakonnas). Samuti on dokumendid ja nendega seotud lisainformatsioon leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/et/veemajanduskava-2015-2021 ning projektiportaalis www.environment.ee/ee/vmk, kuhu on üles seatud ka veemajanduskavade veebikaart.
 
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada valminud kavade kohta küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid. 
 
Ettepanekud ja vastuväited saab esitada Keskkonnaministeeriumi veebilehel toodud vormil https://docs.google.com/forms/d/1rbBJ0MTfTqyiztH5I6DUgJnGG0Nxe6OSsIBsL0BxeU8/viewform
 
või kirja teel Keskkonnaministeeriumile:
kontaktisik: Reet Ulm
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Tel. 626 2857
E-post:reet.ulm@envir.ee
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn 
 
või töösse kaasatud konsultandile:
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ-le
Kontaktisikud: Pille Antons ja Teve Kink
Tel. 6117690
E-post: elle@environment.ee
Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn