Uudised ja teated

« Tagasi

Tallinna Halduskohus jättis 26.04.2017 rahuldamata Gunnar Augi, Vahur Lauri, Inge Taltsi ja MTÜ Hiiu Tuul kaebuse Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamiseks

Kaebajad Gunnar Aug, Vahur Lauri ja Inge Talts ei suutnud kohut veenda, et nende puutumus tuulikute võimalike aladega on oluline ning et teemaplaneeringu kehtestamisel muutuks keskkond nende tervise ja heaoluvajadusele mittevastavaks. Ei ole piisav ainuüksi visuaalse loodusilme võimalik muutumine. Subjektiivsete õiguste rikkumist peab olema võimalik konkreetsetele faktidele tuginedes hinnata, see aga eeldab täpset teavet tuulikute tekitatava müra, kõrguse ja nende paiknemise kohta. Sellist informatsiooni teemaplaneeringus ei ole ja kohtu hinnangul ka ei pea olema kuna teemaplaneering on abstraktne strateegiline dokument, mis koostatakse maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ning mille ülesandeks on planeeringuala arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Kohus ei nõustu kaebajate väitega, et planeeringul puudub Keskkonnaameti kohustuslik kooskõlastus. Keskkonnaamet on planeeringu 25.11.2011 kooskõlastanud, samuti on Keskkonnaamet kooskõlastanud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 27.05.2013.

Kohus leidis, et ennast keskkonnaorganisatsioonina määratleva MTÜ Hiiu Tuul väited kaebuse põhjendamisel on enamasti asjakohatud, ebatäpsed, eksitavad, ennatlikud, üldsõnalised või pahatahtlikult oletuslikud, ei ole piisavalt põhjendatud ja arusaadavad või on vastuolus esitatud dokumentidega.

Kohus leidis, et teemaplaneeringu üldistuse astmest lähtuvalt ei ole võimalik ja ei ole ka mõistlik läbi viia uuringuid, samuti ei ole veel võimalik vajalikul tasemel hinnata võimaliku tuulepargi mõju loodusele ning ei saa lahendada kõiki linnustiku ja nahkhiirtega seotud küsimusi kuna ei olnud veel täpsemalt teada ei tuulikute arv, nende füüsilised ja tehnilised parameetrid ega ka kavandatavad paiknemiskohad.

Kohus leidis, et vaidlustatud teemaplaneering ei ole selline planeerimisdokument, mis annaks õiguse asuda ilma täiendava planeerimismenetluseta püstitama elektrituulikuid või tuuleparke. Tuulikupargi rajamise aluseks saab olla kohaliku omavalitsuse detailplaneering, üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering või üldplaneering, millega määratakse tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses kohas ja tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed. Teemaplaneeringus on selgelt väljendatud vajadust ja kohustust viia edasiste planeeringute menetlemisel läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine ning uurida põhjalikumalt tuulepargist lähtuvate negatiivsete tegurite keskkonnamõju.

Kuna teemaplaneeringu peamine eesmärk on tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määramine Hiiu maakonnas, siis märgib kohus, et kaebaja püüdlus kogu aeg rõhutada võimaliku alternatiivina tuuleparkide ja tuulikute mitterajamist, ei ole käesoleval juhul asjakohane ja on otseses vastuolus planeeringu eesmärgi ja olemusega. Teemaplaneeringu tühistamine ei välista, et tuulikute püstitamiseks antakse luba mõne muu algatatava planeeringu alusel  ning see on siis juba võimalik ja lubatud igal pool saarel, ka väljaspool teemaplaneeringuga määratud ala.

Kohtuotsus on leitav http://hiiu.maavalitsus.ee/kohtuasjad

Samal teemal http://majandus24.postimees.ee/4092351/kohus-ei-rahuldanud-hiidlaste-kaebust-tuuleenergia-teemaplaneeringule ja http://www.tuuleenergia.ee/2017/04/kohus-ei-rahuldanud-hiidlaste-kaebust-tuuleenergia-teemaplaneeringule/