Kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute järelvalve

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle

 

Seaduslik alus

Planeerimisseaduse kohaselt tuleb maavanemale järelevalve teostamiseks esitada kõik üldplaneeringud.

Detailplaneeringute üle teostatakse järelevalvet järgmistel juhtudel:

  • detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks;
  • detailplaneering koostatakse maa-alale, mille kohta puudub kehtestatud üldplaneering;
  • detailplaneering, mille avalikul väljapanekul esitatud vastuväidetega ei ole kohalik omavalitsus nõustunud.

Maavanema, kui järelevalve teostaja pädevuses on:

  • planeering õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • planeeringu liigilt üldisema kehtestatud planeeringule vastavuse kontrollimine;
  • nõusoleku andmine liigilt üldisema, kehtestatud planeeringu muutmiseks;
  • planeeringus riigi huvide järgimise kontrollimine;
  • planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringukoostamist korraldava maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta;

Kontakt:

Urve Pill
Arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialist
E-post: urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee
Tel: 463 6042, 5302 3306
Kabinet 206, Leigri väljak 5, Kärdla