Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programm toetab kogukonna liikmete koolitamist, kohaliku arengu kavandamist, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist ning elukeskkonna parandamist.

2017 aastal saab toetust taotleda kahe meetme kaudu:

·         Meede 1 Kogukonna areng

·         Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. 

Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.

Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

Meetmeid viiakse ellu kaks korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Taotluse esitamise tähtpäev kevadises taotlusvoorus on 3. aprill ja sügiseses taotlusvoorus 1. oktoober.

Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2017 kell 16.30.

Taotlused esitada Hiiu Maavalitsusele.  Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata digiallkirjastatult aadressil kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel aadressile Leigri v 5, 92401 Kärdla (postitempel ei tohi olla hilisem kui 03.04.2017).

 

Taotlusvormid:

Kogukonna areng (meede 1)

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine (meede 2)

 

Kohaliku omaalgatuse programmi teabepäev toimub 16. märtsil 2017 algusega kell 15 Tuuru maja II korruse õppeklassis. Registreerimine kuni 15. märtsini kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee või kaja@tuuru.edu.ee.

 

Lisainfo: Kaja Sõrmus (Hiiu Maavalitsus) tel 463 60 60; Kaja Hiis (SA Tuuru) tel 46 22 800 või Tarmo Treimann (KÜSK) tel 656 0487.