Hajaasustuse veeprogramm

9.09.14

Hajaasustuse veeprogrammi viidi ellu aastatel 2008-2011 ja seda rahastati riigieelarvest. 2012. aastal toimus varasematel perioodidel rahastatud projektide tegevuste lõpuleviimine.

 

2013. aasta augustikuus käivitus uus siseriiklik hajaasustuse programm, mille raames toetatakse muuhulgas ka veesüsteemide rajamist (vt. http://hiiu.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm)

 

Programmi raames toetati  hajaasustusega piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
  • olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vanade puurkaevude tamponeerimine;
  • vee kvaliteedi analüüs.

 

Alates 2011. aastast sai toetust taotleda;

  • füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elas taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2010;
  • mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asus taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2010. Nende põhikirjaliste tegevuste hulka pidi kuuluma oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või korteri- või veeühistu ülesannete täitmine.

 

Toetust sai taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Toetuse aluseks oli põhjendatud eelarve ning maksimaalne toetus ühele majapidamisele 6 395 eurot (100 000 krooni).


Toetus ei võinud olla suurem kui 2/3 (66,67%) projekti abikõlblikest kuludest. Projekti eelarves sisalduvad tegevused pidid tagama joogivee kättesaadavuse taotleja sh kaastaotleja(te) majapidamises.

 

Lisadokumendid:

Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument

Maavanema korraldus: Hajaasustuse veeprogrammi rahajaotus 2012

 

Programmi materjalid:

 

Lisainfo:
Urve Pill
peaspetsialist planeeringute alal

tel 463 60 42
mob 5302 3306

e-post: urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee